နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022 သင်ခန်းစာ ၂ - အသင်းတော်၏ ၂၄ နာရီ (တ၂:၁-၄)

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။
Date
2021-12-31
Views
570
Download Messaage :
၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022
သင်ခန်းစာ ၂ - အသင်းတော်၏ ၂၄ နာရီ (တ၂:၁-၄)
Scroll to Top