နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အသစ်သော အစပြုခြင်း၏ ၂၄နာရီ (တ ၁:၁-၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.01.15
Views
1970


2022.01.15 အဓိကကြသော နှုတ်ကပတ်တော်
အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၂)
အသစ်သော အစပြုခြင်း၏ ၂၄နာရီ (တ ၁:၁-၈)
Scroll to Top