နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဟ​န္န​နှင့် ရှမွေလက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (၁ရာ ၇:၁-၁၅)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.02.13
Views
1674


13.02.2022 ဒေသန္တရနှုတ်ကပတ်တော် ၇ ကြိမ်မြောက်
ဟ​န္န​နှင့် ရှမွေလက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (၁ရာ ၇:၁-၁၅)
Scroll to Top