နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Remnant ၏ ခရီး (၃ရာ ၁၉:၁၉-၂၁)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.04.02
Views
775


02.04.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (14)
「Remnant ၏ ခရီး」
(၃ရာ ၁၉:၁၉-၂၁)
Scroll to Top