နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိပြုသူ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၊ ဧဝံဂေလိပြုသော အသင်းတော် (တ ၁:၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-04-02
Views
411
Download Messaage :   Service :
02.04.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (14)
「ဧဝံဂေလိပြုသူ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၊ ဧဝံဂေလိပြုသော အသင်းတော်」
(တ ၁:၈)
Scroll to Top