နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမှုတော်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဧဝံဂေလိပြုခြင်း (တ ၁၈:၁-၄)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.04.30
Views
1162


30.04.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (18)
「ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမှုတော်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဧဝံဂေလိပြုခြင်း」
(တ ၁၈:၁-၄)
Scroll to Top