နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အခြေခံ အုပ်မြစ် ၁၀ခု (၅ရာ ၂၉:၁၀-၁၄)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022-05-14
Views
462
Download Messaage :
14.05.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (20)
「အခြေခံ အုပ်မြစ် ၁၀ခု」
(၅ရာ ၂၉:၁၀-၁၄)
Scroll to Top