Sứ điệp Video

19.03.2022 Truyền giáo doanh nghiệp - 「Người trọng trách không có sứ mệnh, người trọng trách mang sứ mệnh」 (Công vụ 6:1-7)

Truyền giáo doanh nghiệp
Date
2022.03.19
Views
1115


19.03.2022
Truyền giáo doanh nghiệp
237 và ứng đáp 24 RUTC số 1,2,3 (12)
Thờ phượng liên hiệp người trọng trách cao học
「Người trọng trách không có sứ mệnh, người trọng trách mang sứ mệnh」
(Công vụ 6:1-7)
Scroll to Top