Sứ điệp Video

27.03.2022 Chúa nhật lễ 1 「Ba phúc giáng xuống từ trời 」 (Math 16:13-20)

Thờ phượng chủ nhật lễ 1
Date
2022.03.28
Views
951


27.03.2022
Chúa nhật lễ 1
「Ba phúc giáng xuống từ trời 」
(Math 16:13-20)
Scroll to Top