နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
387
New 2023.01.29  တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ၂၃၇ နိုင်ငံ၏ လူများ (တ ၁၁:၁၉-၃၀)
| 2023.01.29 | | 조회 3
2023.01.29 3
386
New 2023.01.29  တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်လာသော မိသားစု (တ ၁၀:၄၄-၄၈)
| 2023.01.29 | | 조회 5
2023.01.29 5
385
New 2023.01.29  ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ - ဘုရားသခင်၏ ဇီဝအသက်နှင့် ၂၅ နာရီ အဖြေ (က ၂:၇)
| 2023.01.29 | | 조회 3
2023.01.29 3
384
2023.01.28  ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ - တောလမ်းထဲက လူများ (တော ၁၄:၁-၁၀)
| 2023.01.28 | | 조회 6
2023.01.28 6
383
2023.01.28  အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ - ဖေဖော်ဝါရီလ ဧဝံဂေလိကျောင်း
| 2023.01.28 | | 조회 8
2023.01.28 8
382
2023.01.28  ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း - ၂၅ ပဋိညာဉ်ကို မြင်သော Remnant (ယောရှု ၁:၁-၉)
| 2023.01.28 | | 조회 10
2023.01.28 10
381
2023.01.28  စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ - အဲဂုတ္တုနှင့် စီးပွါးရေး သာသနာ ၂၅ နာရီ (ထွက် ၂:၁-၁၀)
| 2023.01.28 | | 조회 11
2023.01.28 11
380
2023.01.22  တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ဘုရားသခင်၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချိန်နာရီအတွင်းမှာ ရှိနေသောသူ (တ ၉:၁-၁၅)
| 2023.01.22 | | 조회 20
2023.01.22 20
379
2023.01.22  တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ဒီနေ့သည် အစ၊ နောက်ဆုံး၊ ထာဝရ (တ ၈:၂၆-၄၀)
| 2023.01.22 | | 조회 21
2023.01.22 21
378
2023.01.22  ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ - ဘရားသခင်၏ ပုံ သ ဏ္ဌာန်တော်နှင့် ၂၅ အဖြေ (တ ၁:၈)
| 2023.01.22 | | 조회 22
2023.01.22 22
Scroll to Top