Sứ điệp Video

Number Title Date Views
112
2022.09.25  Thờ phượng chủ nhật lễ 2 - Đền thờ có thể ăn bánh sự sống (Giăng 6: 26-40)
| 2022.09.28 | | 조회 7
2022.09.28 7
111
2022.09.25  Thờ phượng chủ nhật lễ 1 - Hãy chữa lành cội nguồn bằng quyền năng sáng tạo (Giăng 5:1-18)
| 2022.09.28 | | 조회 6
2022.09.28 6
110
2022.09.24  Trọng tâm - Ngày RT- phúc âm hoá học viện Th 10
| 2022.09.28 | | 조회 5
2022.09.28 5
109
2022.09.24  Truyền giáo doanh nghiệp - Ba sứ mệnh của doanh nhân (Công 2:9-11)
| 2022.09.28 | | 조회 7
2022.09.28 7
108
2022.09.18  Thờ phượng chủ nhật lễ 2 - Thờ phượng tận hiến thánh đồ Truyền đạo Sa ma ri (Giăng 4:13-26)
| 2022.09.20 | | 조회 27
2022.09.20 27
107
2022.09.18  Thờ phượng chủ nhật lễ 1 - [Tuần RTS] Khu truyền giáo cuối cùng (Giăng 3:1-16)
| 2022.09.20 | | 조회 27
2022.09.20 27
106
2022.09.17  Trọng tâm - Tuần RTS bài 2 RTS và truyền giáo thế giới (Công 27:24)
| 2022.09.20 | | 조회 27
2022.09.20 27
105
2022.09.17  Truyền giáo doanh nghiệp - Tuần RTS bài 1 RTS và doanh nhân (Công 18:1-4)
| 2022.09.20 | | 조회 27
2022.09.20 27
104
2022.09.11  Thờ phượng chủ nhật lễ 2 - Nếu Đấng Christ làm chủ hội thánh (Giăng 2:13-22)
| 2022.09.12 | | 조회 46
2022.09.12 46
103
2022.09.11  Thờ phượng chủ nhật lễ 1 - Vào thời gian Đấng Christ làm chủ (Giăng 2:1-11)
| 2022.09.12 | | 조회 47
2022.09.12 47
Scroll to Top