Sứ điệp Video

13.03.2022 Chúa nhật lễ 2 Thờ phượng thánh đồ tận hiến truyền giáo 「Lời hứa của ngôi không ai có thể lấy」 (Math 13:10-16)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.03.14
Views
916


13.03.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng thánh đồ tận hiến truyền giáo
「Lời hứa của ngôi không ai có thể lấy」
(Math 13:10-16)
Scroll to Top