Sứ điệp Video

27.03.2022 Chúa nhật lễ 2 Thờ phượng tận hiến xây đền thờ 「 Đền thờ mới của núi hoá hình」 (Math 17:1-8)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.03.28
Views
872


27.03.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng tận hiến xây đền thờ
「 Đền thờ mới của núi hoá hình」
(Math 17:1-8)
Scroll to Top