Sứ điệp Video

26.03.2022 Phúc âm hoá học viện tháng 4 – ngày của Remnant

Trọng tâm
Date
2022.03.30
Views
977


26.03.2022
Phúc âm hoá học viện tháng 4 – ngày của Remnant
Bài 1 「Đấng Christ chinh phục trước」 (Giăng 19:30)
Bài 2 「Các môn đồ chinh phục trước」 (Công 1:8)
Bài 3 「Phòng cao Mác chinh phục trước」 (Công 2:9-11)
Bài 4 「Phi ê rơ chinh phục trước」 (Công 2:14-21)
Scroll to Top