Sứ điệp Video

03,04.2022 Chúa nhật lễ 2 Thờ phượng tận hiến đại hội truyền giáo thế giới 「Chữa lành căn bản」 (Math 18:21-35)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.04.04
Views
887


03,04.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng tận hiến đại hội truyền giáo thế giới
「Chữa lành căn bản」
(Math 18:21-35)
Scroll to Top