Sứ điệp Video

「Đức Chúa Trời không sử dụng cơ đốc nhân mà sử dụng duy nhất cơ đốc nhân」 (Công 1: 1, 3, 8)

Trọng tâm
Date
2022.04.11
Views
871


09.04.2022
Trọng tâm
RUTC 1,2,3 ứng đáp 24 (15)
「Đức Chúa Trời không sử dụng cơ đốc nhân mà sử dụng duy nhất cơ đốc nhân」
(Công 1: 1, 3, 8)
Scroll to Top