Sứ điệp Video

「Đức Chúa Trời không sử dụng cơ đốc nhân mà sử dụng duy nhất cơ đốc nhân」 (Công 1: 1, 3, 8)

Trọng tâm
Date
2022-04-09
Views
375
Download Messaage :
09.04.2022
Trọng tâm
RUTC 1,2,3 ứng đáp 24 (15)
「Đức Chúa Trời không sử dụng cơ đốc nhân mà sử dụng duy nhất cơ đốc nhân」
(Công 1: 1, 3, 8)
Scroll to Top