Sứ điệp Video

「Những người nhìn thấy 237 quốc gia」 (Công 1:8)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.04.11
Views
948


10,04.2022

Chúa nhật lễ 2

Thờ phượng 237 tại hội thánh Hanna Teku

「Những người nhìn thấy 237 quốc gia」

(Công 1:8)
Scroll to Top