Sứ điệp Video

「Lý do của ca ngợi và cảm tạ」 (Math 19:23-30)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.04.18
Views
1033


17,04.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng tận hiến ban ca đoàn
「Lý do của ca ngợi và cảm tạ」
(Math 19:23-30)
Scroll to Top