Sứ điệp Video

Phúc âm hoá học viện tháng 5

Trọng tâm
Date
2022.04.24
Views
830


23.04.2022
Phúc âm hoá học viện tháng 5
Bài 1 「Xứ A si chinh phục trước」
(Công vụ 13:1-4)
Bài 2 「Thành Phi líp chinh phục trước」
(Công vụ 16:15)
Bài 3 「Thành Tê sa lô ni ca chinh phục trước」
(Công vụ 17:6)
Bài 4 「Thành Cô rinh tô chinh phục trước」
(Công vụ 18:1-4)
Bài 5 「Thành Ê phê sô chinh phục trước」
(Công vụ 19:20)
Scroll to Top