Sứ điệp Video

「Người đầu và người cuối」 (Math 20:1-16)

Thờ phượng chủ nhật lễ 1
Date
2022.04.25
Views
827


24.04.2022
Chúa nhật lễ 1
「Người đầu và người cuối」
(Math 20:1-16)
Scroll to Top