Sứ điệp Video

「Người cần thiết」 (Math 20:17-34)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.04.25
Views
966


24.04.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng tận hiến truyền giáo của thánh đồ
「Người cần thiết」
(Math 20:17-34)
Scroll to Top