Sứ điệp Video

「Đền thờ Chúa muốn」 (Math 21:12-17)

Thờ phượng chủ nhật lễ 2
Date
2022.05.02
Views
974


01,05.2022
Chúa nhật lễ 2
Thờ phượng tận hiến xây dựng đền thờ
「Đền thờ Chúa muốn」
(Math 21:12-17)
Scroll to Top