နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022 သင်ခန်းစာ ၃ - ဿသနာကွင်း၏ ၂၄ နာရီ (တ ၁၁:၁၉)

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။
Date
2022.01.14
Views
1302


၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022
သင်ခန်းစာ ၃ - ဿသနာကွင်း၏ ၂၄ နာရီ (တ ၁၁:၁၉)
Scroll to Top