နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကျန်ကြွင်းသူက မြင်ရမည့် ၂၄နာရီ (ထွက်၃:၁၈-၂၀)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.01.14
Views
1397


2022.01.08 ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း (၁)
ကျန်ကြွင်းသူက မြင်ရမည့် ၂၄နာရီ (ထွက်၃:၁၈-၂၀)
Scroll to Top