နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကျန်ကြွင်းသူက မြင်ရမည့် ၂၄နာရီ (ထွက်၃:၁၈-၂၀)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022-01-08
Views
581
Download Messaage :
2022.01.08 ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း (၁)
ကျန်ကြွင်းသူက မြင်ရမည့် ၂၄နာရီ (ထွက်၃:၁၈-၂၀)
Scroll to Top