နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အာဗြဟံက ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က၁၂:၁-၄)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.01.14
Views
2513


2022.01.09 ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
အာဗြဟံက ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က၁၂:၁-၄)
Scroll to Top