နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

(Remnant) ကျန်ကြွင်းက တစ်ယောက်တည်း အချိန်ယူသင့်သော နက်နဲသော အချိန်နာရီ (၁ရာ ၃:၁-၁၉)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.01.15
Views
1284


2022.01.15 (Remnant)ကျန်ကြွင်းသူတို့၏ ဧဝံဂေလိ သင်တန်းကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုဆရာ၏ အသက်သာနှင့် အဆွင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၂)
(Remnant) ကျန်ကြွင်းက တစ်ယောက်တည်း အချိန်ယူသင့်သော နက်နဲသော အချိန်နာရီ (၁ရာ ၃:၁-၁၉)
Scroll to Top