နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ယောသပ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က ၃၇:၁-၁၁)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.01.16
Views
2709


2022.01.16 ဒေသဆိုင်ရာ နှုတ်ကပတ်တော်
ယောသပ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က ၃၇:၁-၁၁)
Scroll to Top