နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ယောခေဗက်နှင့် မောရှေက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( တရား၃၄:၁-၁၂)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.01.23
Views
2241


2022.01.23 ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ ၄ ကြိမ်မြောက်
ယောခေဗက်နှင့် မောရှေက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( တရား၃၄:၁-၁၂)
Scroll to Top