နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကျန်ကြွင်သူများ၏ ဧဝံဂေလိပြုခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း (၄ရာ ၂:၉-၁၁)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.01.29
Views
1364


2022.01.29 (Remnant) ကျန်ကြွင်းသူများအတွက် ဧဝံဂေလိသင်တန်း
ဧဝံဂေလိပြုဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄နာရီ (၄)
ကျန်ကြွင်သူများ၏ ဧဝံဂေလိပြုခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း (၄ရာ ၂:၉-၁၁)
Scroll to Top