နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မိမိကို အသက်ရှင်စေသော အာရုံစူးစိုက်ခြင်း ( တ ၁:၁-၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.01.29
Views
2511


2022.01.29 အဓိက နှုတ်ကပတ်တော်
အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၄)
မိမိကို အသက်ရှင်စေသော အာရုံစူးစိုက်ခြင်း ( တ ၁:၁-၈)
Scroll to Top