နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဒုတိယအကြိမ် စခန်း - တစ်ခုတည်းသောအရာ (တ၂:၁-၄၇)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.01.29
Views
1060


2022.01.29 ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိသော တပည့်တော်များ
အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၄)
ဒုတိယအကြိမ် စခန်း - တစ်ခုတည်းသောအရာ (တ၂:၁-၄၇)
Scroll to Top