နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကျန်ကြွင်းသူ၏ အနာဂါတ် ပြင်ဆင်ခြင်း (ဒံ ၁:၈-၉)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.02.05
Views
1277


05.02.2022 (Remnant) ကျန်ကြွင်းသူများအတွက် ဧဝံဂေလိသင်တန်း
ဧဝံဂေလိပြုဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄နာရီ (၅)
ကျန်ကြွင်းသူ၏ အနာဂါတ် ပြင်ဆင်ခြင်း (ဒံ ၁:၈-၉)
Scroll to Top