နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ငါ့ကို အသက်ရှင်စေရန်အတွက် ဆုတောင်းခြင်း (က၂:၇)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.02.05
Views
2396


05.02.2022 အဓိက နှုတ်ကပတ်တော်
အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၅)
ငါ့ကို အသက်ရှင်စေရန်အတွက် ဆုတောင်းခြင်း (က၂:၇)
Scroll to Top