နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပြည်တန်ဆာ ရာခပ်နှင့် ယောရှု၊ ကာလက်တို့က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (ယောရှု ၂:၈-၂၄)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.02.06
Views
2655


06.02.2022 ဒေသန္တရနှုတ်ကပတ်တော် ၆ ကြိမ်မြောက်။
ပြည်တန်ဆာ ရာခပ်နှင့် ယောရှု၊ ကာလက်တို့က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (ယောရှု ၂:၈-၂၄)
Scroll to Top