နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ယေရှဲနှင့် ဒါဝိဒ်က အရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ (ဆာ 23:1-6)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.02.20
Views
1736


20.02.2022 ဒေသန္တရနှုတ်ကပတ်တော် 8 ကြိမ်မြောက်။
「ယေရှဲနှင့် ဒါဝိဒ်က အရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ」
(ဆာ 23:1-6)
Scroll to Top