နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

RT-DAY - မတ်လ ဧဝံဂေလိတရား သင်တန်းကျောင်း

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.02.26
Views
1437


26.02.2022 RT-DAY - မတ်လ ဧဝံဂေလိတရား သင်တန်းကျောင်း
သင်ခန်းစာ ၁ 「ဟေရှာယက ဗာဗုလုန်ကို သိမ်းပိုက်ခြင်း၏ ပဋိညာဉ်」 (ဟေရှာ 43:18-21)
သင်ခန်းစာ ၂ 「ဒံယေလ၏ ကြိုတင်သိမ်းပိုက်ခြင်း」 (ဒံ 1:8-9)
သင်ခန်းစာ ၃ 「ဝိညာဉ်ပိုင်း သိမ်းပိုက်ခြင်းကို အရင်လုပ်သော လူငယ် (၃)ယောက်」 (ဒံ 3:8-23)
သင်ခန်းစာ ၄ 「 ကြိုတင် သိမ်းပိုက်သော ဧသတာ」 (ဧသ 2:10)
Scroll to Top