နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ (၄ရာ ၂:၉-၁၁)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.02.27
Views
1365


27.02.2022 ဒေသခံအသင်းတော်အတွက် နှုတ်ကပတ်တော် ၉ ကြိမ်မြောက်ပတ်
「ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ 」
(၄ရာ ၂:၉-၁၁)
Scroll to Top