နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

တိုက်ခိုက်စရာမလိုသော စီးပွားရေးသမား၏ ၂၄ (ဒံ 6:10)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.03.05
Views
1414


05.03.2022 စီးပွားဿသနာ
237 နှိုင်ငံနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (10)
「တိုက်ခိုက်စရာမလိုသော စီးပွားရေးသမား၏ ၂၄」
(ဒံ 6:10)
Scroll to Top