နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Remnant က သိနားလည်ရမည့် "ရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်း Camp နှင့် တစ်ခုတည်းအရာ" (တ 1:8)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.03.05
Views
1287


05.03.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (10)
「Remnant က သိနားလည်ရမည့် "ရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်း Camp နှင့် တစ်ခုတည်းအရာ"」
(တ 1:8)
Scroll to Top