နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဟေရှာယက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (ဟေရှာ 7:14)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.03.06
Views
1062


06.03.2022 အသင်းတော်၏ ဒေသဆိုင်ဆိုင်ရာ အပတ်စဉ် ၁၀
「ဟေရှာယက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ」
(ဟေရှာ 7:14)
Scroll to Top