နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိကို ရရှိပိုင်ဆိုင်သော စီးပွားရေးသမား (တ 2:9-11)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.03.12
Views
1016


12.03.2022 စီးပွားဿသနာ
237 နှိုင်ငံနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (11)
「ဧဝံဂေလိကို ရရှိပိုင်ဆိုင်သော စီးပွားရေးသမား」
(တ 2:9-11)
Scroll to Top