နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိနှင့် ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်း (တ 1:1-8)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.03.12
Views
1060


12.03.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (11)
「ဧဝံဂေလိနှင့် ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်း」
(တ 1:1-8)
Scroll to Top