နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဒံယေလနှင့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ (ဒံ 3:16-18, 6:10-28)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.03.13
Views
1384


13.03.2022 အသင်းတော်၏ ဒေသဆိုင်ဆိုင်ရာ အပတ်စဉ် (11)
「ဒံယေလနှင့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ」
(ဒံ 3:16-18, 6:10-28)
Scroll to Top