နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မစ်ရှင် မရှိသော အသင်းတော်လူကြီး၊ မစ်ရှင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသော အသင်းတော်လူကြီး (တ 6:1-7)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.03.19
Views
1310


19.03.2022 စီးပွားဿသနာ
237 နှိုင်ငံနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (12)
အသင်းတော်လူကြီး တက္ကသိုလ်ပညာရပ် ပေါင်းစပ်ဝတ်ပြုခြင်း။
「မစ်ရှင် မရှိသော အသင်းတော်လူကြီး၊ မစ်ရှင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသော အသင်းတော်လူကြီး」
(တ 6:1-7)
Scroll to Top