နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မော်ဒကဲနှင့် ဧသတာတို့က ရရှိခဲ့သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ (ဧသ 4:12-17)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.03.20
Views
1017


20.03.2022 အသင်းတော်၏ ဒေသဆိုင်ဆိုင်ရာ အပတ်စဉ် (12)
「မော်ဒကဲနှင့် ဧသတာတို့က ရရှိခဲ့သော ငါ့ရဲ့ 24 နာရီ」
(ဧသ 4:12-17)
Scroll to Top