နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Remnant က လုပ်ဆောင်ရမည့် ပညာရေး (ဆာ ၇၈:၇၀-၇၂)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.03.26
Views
1010


26.03.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၁၃)
「Remnant က လုပ်ဆောင်ရမည့် ပညာရေး」
(ဆာ ၇၈:၇၀-၇၂)
Scroll to Top