နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧပြီလပိုင်း ဧဝံဂေလိကျောင်းတော် - Remnant day

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.03.26
Views
1244


26.03.2022
ဧပြီလပိုင်း ဧဝံဂေလိကျောင်းတော် - Remnant day
အခန်း ၁ 「ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ခရစ်တော」 (ယော ၁၉:၃၀)
အခန်း ၂ 「ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော တပည့်တော်များ」 (တ ၁:၈)
အခန်း ၃ 「ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော မာကု အထက်ခန်း」 (တ ၂:၉-၁၁)
အခန်း ၄ 「ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ပေတရု」 (တ ၂:၁၄-၂၁)
Scroll to Top