နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အဲဂုတ္တုပြည် ခေတ်ကာလ၏ ဆက်သွယ်ခြင်းနည်း ဧဝံဂေလိပြုခြင်း (ထွက် ၃:၁၈-၂၀)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.03.26
Views
1125


26.03.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၁၃)
「အဲဂုတ္တုပြည် ခေတ်ကာလ၏ ဆက်သွယ်ခြင်းနည်း ဧဝံဂေလိပြုခြင်း」
(ထွက် ၃:၁၈-၂၀)
Scroll to Top