နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မျက်နှာချင်းဆိုင် ဧဝံဂေလိပြုခြင်း၏ နောက်ဆုံး‌အခွင့်အလမ်း (တ ၈:၂၆-၄၀)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.04.02
Views
1093


02.04.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (14)
「မျက်နှာချင်းဆိုင် ဧဝံဂေလိပြုခြင်း၏ နောက်ဆုံး‌အခွင့်အလမ်း」
(တ ၈:၂၆-၄၀)
Scroll to Top