နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကနဦးအသင်းတော် တပည့်တော်များက ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (တ ၂:၄၂-၄၇)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.04.03
Views
998


03.04.2022 ၁၃ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ (14)
「ကနဦးအသင်းတော် တပည့်တော်များက ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(တ ၂:၄၂-၄၇)
Scroll to Top